Aktuāli Informācija presei Starptautiskā sadarbība
Moldovas vizite

Lai iepazītos ar Eiropas Savienības prasībām un kārtību, kādā tiek īstenota robežkontrole uz Eiropas Savienības ārējās robežas, no 4. līdz 8. septembrim Latvijā uzturas Moldovas Nacionālās pārtikas nekaitīguma aģentūras speciālisti. 

Vizīte norisinās Latvijas Ārlietu ministrijas atbalstīta attīstības sadarbības projekta “Moldovas Nacionālās pārtikas nekaitīguma aģentūras (ANSA) spēju stiprināšana, veicinot eksporta/importa kontroļu efektivitāti un sekmējot nekaitīgu preču un produktu apriti” ietvaros.

Plānots, ka ANSA pārstāvji šonedēļ apmeklēs vairākus robežkontroles punktus, tostarp kontroles punktus “Rīgas osta”, “Pāternieki” un “Daugavpils”, kā arī iepazīsies ar dzīvnieku un produktu robežkontroles procesu organizāciju Latvijā.

Informācija par projektu

Projekta nosaukums: Moldovas Nacionālās pārtikas nekaitīguma aģentūras (ANSA) spēju stiprināšana, veicinot eksporta/importa kontroļu efektivitāti un sekmējot nekaitīgu preču un produktu apriti”.

Galvenais mērķis:  Pilnveidot un stiprināt Moldovas kā Eiropas Savienības (ES) kandidātvalsts pārtikas, veterinārās un fitosanitārās robežkontroles sistēmu atbilstoši ES prasībām. Esošās kontroles sistēmas pilnveide veicinās Moldovas konkurētspēju ES tirgū, kā arī sekmēs drošas pārtikas un veselu dzīvnieku un augu ievešanu Moldovā.

Aktivitātes: Pirmā projekta aktivitāte norisinājās šī gada jūlijā, kad PVD robežkontroles eksperti devās uz Moldovu, lai izvērtētu esošo Moldovas pārtikas, veterinārās un fitosanitārās robežkontroles sistēmu un sagatavotu rekomendācijas importa kontroles sistēmas aktualizēšanai atbilstoši ES Oficiālās kontroles regulai un tās īstenošanas tiesību aktiem, tādējādi sekmējot Moldovas gatavošanos iestājai ES.

Projektam noslēdzoties, ANSA organizēs tālākas apmācības par projektā risinātajiem jautājumiem -  normatīvo aktu piemērošanu, dokumentu, identitātes un fizisko kontroļu veikšanu, tostarp risku analīzi un visu procesu uzraudzību, kuriem ir tieša vai netieša ietekme uz preču un produktu nekaitīgumu. 

Finansējums: Projekts saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2023. gadā no attīstības sadarbības budžeta. Projekta kopējais budžets  34 399,12 eiro.