Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
40
Saņēmējs
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

PVD centrālais aparāts

Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
 • Pirmdiena8.30 - 17.00
 • Otrdiena8.30 - 17.00
 • Trešdiena8.30 - 17.00
 • Ceturtdiena8.30 - 17.00
 • Piektdiena8.30 - 17.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Lai varētu veikt izmēģinājumus, kuros izmanto dzīvus dzīvniekus, nepieciešama PVD izsniegta atļauja. PVD atļauju izsniedz, pamatojoties uz PVD izveidotās izmēģinājumu projekta izvērtēšanas komisijas ieteikumiem (atzinumiem).

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu izmēģinājuma projekta atļauju, par projektu atbildīgā persona vai izmēģinājumu dzīvnieka lietotājs dienestā iesniedz iesniegumu, kurā norāda:

  - izmēģinājumu dzīvnieku lietotāju;
  - izmēģinājuma projekta norises vietu (vai informāciju par vietu ārpus izmēģinājumu dzīvnieku lietotāja uzņēmuma telpām, kur notiks procedūra);
  - par projektu atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un izsniegtās atļaujas numuru;
  - to personu vārdus un uzvārdus, kuras veiks izmēģinājuma projektā minētās darbības;
  - par izmēģinājuma projekta īstenošanu atbildīgo personu;
  - procedūras sākuma un beigu datumu.

  Iesniegumam pievieno izmēģinājuma projektu, kurā norāda:

  - izmēģinājuma projekta nosaukumu;
  - izmēģinājuma projekta un procedūru mērķi (tostarp aktualitāti un novitāti);
  - paredzamos izmēģinājuma projekta zinātniskos rezultātus un izglītojošo vērtību;
  - pamatojumu un attaisnojumu dzīvnieku izmantošanai, ieskaitot izcelsmi, skaitu, sugu un dzīves posmu;
  - pamatojumu un attaisnojumu procedūrām;
  - metodes, ko paredzēts lietot, lai aizstātu, samazinātu un pilnveidotu izmēģinājumu dzīvnieku izmantošanu procedūrās;
  - plānotās anestēzijas, atsāpināšanas un citas sāpju mazināšanas metodes;
  - jebkādu ciešanu samazināšanas, novēršanas un atvieglošanas veidu izmēģinājumu dzīvniekiem no dzimšanas līdz nāvei, ja nepieciešams;
  - humānu mērķa parametru izmantošanu;
  - eksperimentālo vai novērojumu stratēģiju un statistikas informāciju, lai līdz minimumam samazinātu dzīvnieku skaitu, tiem radītās sāpes, ciešanas, diskomfortu un ietekmi uz vidi, ja nepieciešams;
  - izmēģinājumu dzīvnieku atkārtotas izmantošanas kumulatīvās ietekmes izvērtējumu;
  - ieteikto procedūru smaguma klasifikāciju;
  - attiecīgos gadījumos – izvairīšanos no procedūru nevajadzīgas dublēšanās;
  - izmēģinājumu dzīvnieku izmitināšanas, audzēšanas un kopšanas apstākļus;
  - izmēģinājumu dzīvnieku nogalināšanas metodes;
  - izmēģinājuma projektā iesaistīto personu kompetenci;
  - to procedūrās veicamo manipulāciju uzskaitījumu un aprakstu, kurām tiks pakļauti izmēģinājumu dzīvnieki;
  - kaitējumu un ieguvumu izvērtējumu;
  - izmēģinājuma projekta netehnisku kopsavilkumu;
  - ja nepieciešams, pilnvarojumu par tiesībām iesniegt dokumentus izmēģinājumu dzīvnieku lietotāja vārdā.

  Ja ir iesniegts nepilnīgs vai nepareizs iesniegums un pārējie dokumenti, dienests informē iesnieguma iesniedzēju par nepieciešamību iesniegt jebkādus papildu dokumentus.


  Pieteikumu, parakstītu ar e-parakstu, var iesniegt arī, izmantojot e-pastu.

  Dokumentus var iesniegt arī izmantojot iestādes e-adresi.

  Maksa par pakalpojumu noteikta cenrādī.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Dienests 10 darbdienu laikā pēc dokumentu iesniegšanas pārbauda, vai ir iesniegti visi dokumenti, un iesnieguma iesniedzējam paziņo:

  - ka saņemti visi nepieciešamie dokumenti un iesniegums tiks izskatīts normatīvajos aktos noteiktajā termiņā;
  - ka piecu darbdienu laikā no paziņošanas dienas jāiesniedz nepieciešamie papildu dokumenti.

  Izmēģinājuma projekta atļauju izdod 40 darbdienu laikā pēc tam, kad saņemti visi nepieciešamie dokumenti, kuri sagatavoti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un kuros pilnīgi ietverta ar normatīvajiem aktiem pieprasītā informācija.

  Atļaujas izsniegšanas termiņu var pagarināt vienu reizi uz laiku līdz 15 darbdienām, ja tas pamatots ar izmēģinājuma projekta sarežģītību vai daudzdisciplināro būtību.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Ja iesnieguma iesniedzējs neiesniedz nepieciešamos papildu dokumentus, dienests pieņem lēmumu neizsniegt izmēģinājuma projekta atļauju dzīvnieka izmantošanai procedūrā un minēto lēmumu triju darbdienu laikā rakstiski paziņo iesnieguma iesniedzējam.

  Izmēģinājuma projekta atļauju izdod 40 darbdienu laikā izsniedz izmēģinājuma projekta atļauju vai arī atsaka to izsniegt.

Saņemt pakalpojumu