Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pārtikas un veterinārais dienests ir tiesīgs veikt produkta (arī barības piedevu, biocīdu, dzīvnieku kopšanas līdzekļu) novērtēšanu un sniegt atzinumu par produkta atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/6 par veterinārajām zālēm un ar ko atceļ Direktīvu 2001/82/EK noteiktajai veterināro zāļu definīcijai, ja ir saņemts iesniegums vai iniciatīvu izrādījusi kompetentā institūcija.

Lai saņemtu atzinumu, jāiesniedz iesniegums ar lūgumu veikt produkta novērtēšanu un sniegt atzinumu par tā atbilstību veterināro zāļu definīcijai.

Dokumentus var iesniegt:

  • elektroniski parakstītus dokumentus, izmantojot:
  • nosūtot pa pastu vai
  • apmeklējot iestādi klātienē.

Izdevumus par novērtējumu sedz persona, kas iesniegusi iesniegumu par produkta atbilstības novērtēšanu.

Maksa par pakalpojumu noteikta cenrādī.

Lai sniegtu atzinumu, PVD var pieprasīt no novērtējamā produkta ražotāja vai izplatītāja:

  • ražotāja vai izplatītāja nosaukumu, adresi un ražošanas vai izplatīšanas darbības atļaujas reģistrācijas numuru;
  • produkta nosaukumu, sastāvdaļas un to daudzumu vienā iepakojumā masas vai tilpuma vienībās;
  • aprakstu par produkta īpašībām, sastāvu, specifiskām sastāvdaļām, kas nosaka produkta īpašības un iedarbību, un šo sastāvdaļu daudzumu produktā;
  • ieteicamo produkta lietošanas veidu un devu vai ekspozīciju (produkta daudzums un iedarbības ilgums vienā dzīvnieka apstrādes reizē);
  • iepakojuma veidu un apjomu;
  • marķējuma tekstu un, ja nepieciešams, lietošanas instrukcijas paraugu latviešu valodā, kā arī citu informāciju par izvērtējamo produktu.

PVD darbdienas laikā pēc atzinuma sagatavošanas nosūta to personai, kas pieprasījusi sniegt atzinumu, un elektroniska dokumenta formā – kompetentajai institūcijai, pēc kuras iniciatīvas veikta produkta novērtēšana. Ja produkts saskaņā ar PVD atzinumu atbilst veterināro zāļu definīcijai, produktam piemēro veterināro zāļu apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasības.

Uzziņas par pakalpojumu