Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Tirdzniecību ar mājas (istabas) dzīvniekiem atļauts sākt pēc specializētās tirdzniecības vietas iekļaušanas dienesta uzraudzības objektu reģistrā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Specializētās tirdzniecības vietas īpašnieks iesniedz dienesta teritoriālajā struktūrvienībā rakstisku iesniegumu norādot tirdzniecības vietas reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā; adresi un tālruņa numuru; tirdzniecībai piedāvājamo dzīvnieku skaitu un sugas; apliecinājumu, ka telpas un aprīkojums atbilst šo noteikumu prasībām un ir piemērots tirdzniecībai paredzēto dzīvnieku sugai un skaitam; apliecinājumu, ka darbinieks ir apmācīts tirdzniecībā esošo mājas (istabas) dzīvnieku labturības jomā. Iesniegumam jāpievieno īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopija, ja tirdzniecībai paredzētā telpa vai teritorija ir specializētās tirdzniecības vietas īpašnieka īpašums; dzīvnieku tirdzniecībai paredzētās telpas vai teritorijas nomas līguma kopiju un apsaimniekotāja rakstisku atļauju, ja telpa vai teritorija nav specializētās tirdzniecības vietas īpašnieka īpašums.

  Iesniegumu, parakstītu ar e-parakstu, var iesniegt arī, izmantojot e-pastu.

  Dokumentus var iesniegt arī izmantojot iestādes e-adresi.

  Maksa par pakalpojumu noteikta cenrādī.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Pēc informācijas saņemšanas dienesta inspektors 10 darbdienu laikā pārbauda specializētās tirdzniecības vietas atbilstību šiem noteikumiem un veterinārajām prasībām, kas noteiktas dzīvnieku apriti regulējošajos normatīvajos aktos.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Ja specializētā tirdzniecības vieta atbilst prasībām, dienests datus par specializēto tirdzniecības vietu ievada dienesta uzraudzības objektu reģistrā. Tirdzniecību ar mājas (istabas) dzīvniekiem atļauts sākt pēc specializētās tirdzniecības vietas iekļaušanas dienesta uzraudzības objektu reģistrā.