Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Jebkuram uzņēmumam, kas vēlas iesaistīties pārtikas apritē, ir jābūt reģistrētam Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD). PVD uzraudzībai pakļauti visi uzņēmumi un objekti, kas iesaistīti jebkurā pārtikas aprites posmā - primārā ražošana, ieguve, pirmapstrāde, apstrāde, pārstrāde, ražošana, iepakošana, uzglabāšana, izplatīšana, transportēšana, pārvietošana pāri valsts robežai, vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, t.sk.sabiedriskā ēdināšana. Dzīvu zivju turēšana un tirdzniecība mazumtirdzniecības vietās var notikt tad, ja pārtikas izplatīšanas uzņēmums noteiktajā kārtībā ir reģistrēts PVD un atbilst visām prasībām. Pārtikas uzņēmumos, kas nodarbojas ar pārtikas pārstrādi, tostarp ēdiena gatavošanu, un ko nav nepieciešams atzīt, PVD veic pirmsreģistrācijas pārbaudes.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai reģistrētu/ atzītu uzņēmumu, PVD teritoriālajā struktūrvienībā jāiesniedz:

  1) pieteikums uzņēmuma reģistrācijai vai atzīšanai;
  2) dokumenta kopija, kas apliecina uzņēmuma tiesības darboties attiecīgajā nekustamajā īpašumā, ja īpašuma vai lietošanas tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā, kā arī plāns teritorijai un telpām, kurās darbosies uzņēmums.

  Uzņēmuma reģistrācija PVD ir bez maksas. Samaksa veicama, ja uzņēmums vēlas saņemt izdrukātu apliecību. Reģistrācijas vai atzīšanas apliecības sagatavošana - Eur 2,50.

  Maksa par uzņēmuma pirmsreģistrācijas pārbaudi un atzīšanu noteikta PVD cenrādī.

  Pieteikumu, parakstītu ar e-parakstu, var iesniegt arī, izmantojot e-pastu vai iestādes e-adresi.

  Uzsākot īslaicīgu pakalpojuma sniegšanu pārtikas apritē Latvijas Republikas teritorijā Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma izpratnē, ne vēlāk kā vienu darbdienu pirms īslaicīgā pakalpojuma uzsākšanas, jāiesniedz elektroniski ieskenēts paziņojums, nosūtot to uz dienesta oficiālo pasta adresi vai elektronisko pastu.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Reģistrācija - dienests piecu darbdienu laikā reģistrē pārtikas uzņēmumu, piešķir tam reģistrācijas numuru un paziņo par to pārtikas uzņēmumam. Ja pārtikas uzņēmums vēlas, dienests izsniedz reģistrācijas apliecību.

  Atzīšana - PVD izskata pieteikumu un vienojas par atzīšanas procesa uzsākšanu. PVD inspicē uzņēmumu un sagatavo ziņojumu, uz kura pamata tiek sagatavots lēmums. Lēmumu par pagaidu atzīšanas numura piešķiršanu vai atzīšanas atteikuma iemeslu paziņo komersantam. Triju mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par pagaidu atzīšanas numura piešķiršanu, PVD atkārtoti inspicē uzņēmumu. PVD sagatavo atzīšanas apliecību un datus iekļauj reģistros.

  Pirmreģistrācijas pārbaude - veic pārtikas uzņēmumos, kas nodarbojas ar pārtikas pārstrādi, tostarp ēdiena gatavošanu, un ko nav nepieciešams atzīt. Pirmsreģistrācijas pārbaudē izvērtē vai uzņēmums spēs izpildīt normatīvajos aktos pārtikas aprites jomā noteiktās prasības.

  Ja uzņēmumam ir nepieciešama pirmsreģistrācijas pārbaude, tad piecu darbdienu laikā PVD izskata iesniegtos dokumentus un vienojas ar pārtikas uzņēmumu par pirmsreģistrācijas pārbaudes datumu un laiku.

  Pirmsreģistrācijas procedūru sāk 20 dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas. Reģistrēšanas process var aizņemt vienu mēnesi.

  Paziņojums par īslaicīga pakalpojuma sniegšanu pārtikas apritē Latvijas Republikas teritorijā - dienests vienas darbdienas laikā pēc paziņojuma saņemšanas:

  • pārbauda pakalpojuma sniedzēja sniegtās informācijas patiesumu,
  • izvērtē tā atbilstību šajos noteikumos un Brīvas pakalpojuma sniegšanas likumā minētajām prasībām,
  • īsteno nepieciešamo administratīvo sadarbību ar citu dalībvalstu atbildīgajām iestādēm, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas (IMI) sistēmu.

  Ja dienests konstatē, ka paziņojumā norādītais pakalpojums atbilst šajos noteikumos un Brīvas pakalpojuma sniegšanas likumā minētajām prasībām, tas pakalpojuma sniedzēju reģistrē dienesta uzraudzības objektu reģistrā.

  Ja dienests konstatē, ka paziņojumā norādītais pakalpojums varētu radīt nopietnu kaitējumu cilvēka veselībai, drošumam vai videi, tas pakalpojuma sniedzēju nereģistrē dienesta uzraudzības objektu reģistrā un informē citas dalībvalsts tirgus uzraudzības iestādi, kurā pakalpojumu sniedzējs reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs vai sniedz pakalpojumu, un Eiropas Komisiju, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas (IMI) sistēmas brīdinājuma informācijas apmaiņu.

  Ja pakalpojuma sniedzējs vēlas atkārtoti uzsākt īslaicīga pakalpojuma sniegšanu, tas dienestā iesniedz īslaicīga pakalpojuma sniegšanas paziņojumu, kurā ietver tikai to informāciju, kas ir mainījusies pēc iepriekšējā paziņojuma iesniegšanas.
  Pakalpojuma sniedzējs īslaicīga pakalpojuma sniegšanas laikā informē dienestu par izmaiņām paziņojumā norādītajā informācijā.

  Dienests var aizliegt īslaicīga pakalpojuma sniegšanu pārtikas apritē Latvijas Republikas teritorijā, ja tā lēmums ir pamatots ar pakalpojuma sniedzēja neatbilstību pārtikas apriti reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem vai ar Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā noteikto sabiedrības interešu aizsardzību.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.