Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Ievedot dzīvnieku, dzīvnieku izcelsmes produktu, reproduktīvo produktu, dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu , kā arī siena un salmu sūtījumus Eiropas Savienībā, tie jāuzrāda robežkontrolei. Veterinārajai robežkontrolei pakļauto produktu un dzīvnieku saraksts noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2019/2007, ar ko nosaka noteikumus Eiropas Parlamenta.un Padomes Regulas (ES)2017/625 piemērošanu attiecībā uz sarakstiem, kuros norādīti tie dzīvnieki, dzīvnieku izcelsmes produkti, reproduktīvie produkti, dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti, kā arī siens un salmi, uz ko attiecina oficiālas kontroles robežkontroles punktos, un ar ko groza Lēmumu 2007/275/EK.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Operators vai viņa pilnvarota persona aizpilda sistēmā TRACES NT Vienotā sanitārā ievešanas dokumenta dzīvniekiem VSID-DZ vai dzīvnieku izcelsmes produktiem VSID-P I. daļu, lai iepriekš paziņotu robežkontroles punktam par šādu sūtījumu atvešanu.

  Sūtījums robežkontroles punktā tiek uzrādīts kontrolei un operators vai viņa pilnvarota persona uzrāda sūtījuma pavaddokumentus:

  • oficiālā sertifikāta oriģināls, oficiāla apliecinājuma oriģināls;
  • kravas pavaddokumenti.

  Maksa par pakalpojumu noteikta cenrādī.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Robežkontroles punktā tiek veikta sūtījuma veterinārā robežkontrole.

Veidlapas un citi dokumenti

 1. Kopējais veterinārais ievešanas dokuments produktiem un dzīvniekiem (KVID)
 2. Cenrādis
 3. PVD rekvizīti maksājumu veikšanai
 4. Paziņošana izmantojot TRACE priekšrocības
 5. Informācija par noteiktajiem drošības pasākumiem (ievešanas aizliegumiem)
 6. Informācija par trešo valstu atzītajiem uzņēmumiem
 7. Vairāk par veterināro robežkontroli

Normatīvie akti

Saņemt pakalpojumu