Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pēc tam, kad izsniegta speciālā atļauja (licence) veterināro zāļu ražošanai, dienests uzrauga veterināro zāļu ražošanas un kontroles atbilstību prasībām un pēc pārbaudes, izsniedz veterināro zāļu labas ražošanas prakses sertifikātu.

Triju līdz sešu mēnešu laikā pēc tam, kad persona, saņēmusi speciālo atļauju (licenci), uzsākusi darbību vai pārreģistrējusi speciālo atļauju (licenci), dienests veic licencētās personas atbilstības novērtēšanas pārbaudi, lai pārliecinātos, vai ir nodrošināta veterināro zāļu labas ražošanas prakse saskaņā normatīvajiem aktiem par veterināro zāļu ražošanu un kontroli, kārtību, kādā veterināro zāļu ražotājam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu, un par veterināro zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas un profesionālās pieredzes prasībām, kā arī sagatavo labas ražošanas prakses kontroles ziņojumu.

Dienests:

  • Vienojoties ar veterināro zāļu ražotāju, vismaz reizi trijos gados veic atkārtotas labas ražošanas prakses pārbaudes. Par pārbaudi dienests rakstiski informē ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms pārbaudes. Ja nepieciešams, dienests veic nepieteiktas pārbaudes. Šādā gadījumā paraugus testē laboratorijā, kurai ir tiesības kontrolēt zāles.
  • Pēc katras pārbaudes, sagatavo labas ražošanas prakses kontroles ziņojumu, kurā norāda, vai veterināro zāļu ražotājs ievēro labas ražošanas prakses principus un pamatnostādnes. Pārbaudītajam veterināro zāļu ražotājam vai veterināro zāļu tirdzniecības atļaujas turētājam (īpašniekam) nosūta vienu ziņojuma eksemplāru, bet otru eksemplāru, ja nepieciešams, nosūta institūcijai, kas pieprasījusi pārbaudi.
  • Pamatojoties uz kontroles ziņojumu, 90 dienu laikā pēc pārbaudes pabeigšanas pieņem lēmumu:
    • par labas ražošanas prakses atbilstības sertifikāta izsniegšanu, ja pārbaudē konstatēta atbilstība labas ražošanas prakses principiem un pamatnostādnēm;
    • par labas ražošanas prakses atbilstības sertifikāta izsniegšanas pagaidu atlikšanu, norādot iemeslus un termiņu, kādā jāveic nepieciešamie pasākumi;
    • par atteikumu izsniegt labas ražošanas prakses atbilstības sertifikātu. Lēmumu par atteikumu izsniegt labas ražošanas prakses atbilstības sertifikātu piecu darbdienu laikā rakstiski paziņo veterināro zāļu ražotājam.
  • Izsniedz veterināro zāļu ražotājam labas ražošanas prakses atbilstības sertifikātu pēc tam, kad veterināro zāļu ražotājs ir samaksājis par sertifikāta izsniegšanu.

Maksa par pakalpojumu noteikta cenrādī.

 

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu