I Pārzinis

1. Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk – PVD), Peldu iela 30, Rīga, LV-1050, tālrunis: 67095230, e-pasts: pasts@pvd.gov.lvPVD datu aizsardzības speciālists Pēteris Meisters e-pasts: das@pvd.gov.lv.

II Datu subjekti

2. Datu subjekts ir jebkura identificēta vai identificējama fiziska persona, kuru datus apstrādā PVD, tai skaitā PVD uzraudzībai un kontrolei pakļautās personas un to likumiskos un līgumiskos pārstāvjus, PVD strādājošos darbiniekus un ierēdņus, PVD līgumattiecībās esošās personas un to likumiskos un līgumiskos pārstāvjus, kā arī citas personas, kuru datus PVD apstrādā, balstoties uz datu apstrādes nolūku un tiesisko pamatu.

Personas datu kategorijas

3. Personas dati var tikt iegūti no datu subjektiem, trešajām personām, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem vai trešās personas un PVD slēgto līgumu, kā arī no valsts un pašvaldību un Eiropas Savienības institūcijām, tai skaitā publiskajiem reģistriem.

4. Personas datu kategorijas, kuras PVD apstrādā, ir:

 • datu subjekta pamatdati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods;
 • kontaktinformācija, piemēram, dzīvesvietas deklarētā vai saziņas adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs;
 • profesionālie dati, piemēram, izglītība, pieredze, amats, darba vieta;
 • no darba vai civildienesta attiecībām izrietošie dati, piemēram, alga, darba stāžs;
 • no līgumiskajā attiecībām izrietošie dati, piemēram, līguma priekšmets un summa;
 • īpašās kategorijas personas dati, piemēram, ar veselību saistītie dati nodarbinātības jomā vai PVD uzraudzības un kontroles jomā;
 • dati, kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos paredzētus pienākumus, piemēram, PVD reģistrācijas numurs, pārbaužu protokolos fiksētie dati, laboratorisko izmeklējumu rezultāti, administratīvie pārkāpumi un sodi;
 • maksājumu un finanšu dati, piemēram, bankas konta numurs, līgumu summas;
 • videonovērošanas rezultātā iegūtie dati, piemēram, videoattēls;
 • informācijas sistēmu un interneta vietņu dati, piemēram, IP adrese, sīkdatnes, auditācijas pieraksti;
 • citi iepriekš neminētas datu kategorijas, kuras apstrādā PVD.

IV Personas datu apstrādes nolūki

5. PVD veic personas datu apstrādi sekojošos nolūkos:

 • PVD pamatdarbības nodrošināšanai (uzraudzības un kontroles funkciju veikšanai pārtikas un veterinārajā jomā, fitosanitārās robežkontroles nodrošināšanai);
 • dokumentu pārvaldības un aprites nodrošināšanai;
 • sadarbības un informācijas apmaiņas ar Latvijas Republikas valsts pārvaldes un pašvaldības un Eiropas Savienības institūcijām nodrošināšanai;
 • PVD darba organizācijas un pārvaldības nodrošināšanai, kā arī darba tiesisko vai civildienesta attiecību nodibināšanai, nodrošināšanai vai izbeigšanai,
 • grāmatvedības un finanšu uzskaites vešanai un kārtošanai;
 • privāttiesisku darījumu slēgšanai, kas nepieciešami PVD pamatdarbības nodrošināšanai;
 • noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai, ja tie saistīti ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu aizsardzību;
 • sabiedrības informēšanai par PVD darbību;
 • citu iepriekš neminētu personas datu apstrādes nolūku nodrošināšanai.

V Datu apstrādes tiesiskie pamati

6. Ņemot vērā personas datu apstrādes nolūkus, PVD apstrādā personas datus, balstoties uz:

 • normatīvajos aktos noteikto kompetenci, pienākumiem un oficiālajām pilnvarām;
 • noslēgto līgumu vai nepieciešamajiem pasākumiem pirms līguma noslēgšanas;
 • sabiedrības interesēm;
 • datu subjekta piekrišanu;
 • pārziņa vai trešo personu leģitīmajām interesēm, izņemot, ja šīs intereses nav pārākas par datu subjekta tiesībām un leģitīmajām interesēm.

VI Personas datu saņēmēji

7. Iespējamās personas datu saņēmēju kategorijas ir:

 • Latvijas Republikas valsts un pašvaldības un/vai Eiropas Savienības un citas ārvalstu institūcijas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, piemēram, Valsts ieņēmumu dienests, policija, Eiropas Komisija;
 • fiziskās un juridiskās personas, balstoties uz PVD un šīs personas noslēgtā līguma pamata vai arī datu subjekta sniegto piekrišanu, piemēram, apdrošināšanas sabiedrības, ārpakalpojuma sniedzēji. Datu apstrādes prasības, nosacījumus un ierobežojumus regulē PVD un šīs personas noslēgtais līgums, tai skaitā rīcību ar personas datiem pēc līguma izbeigšanās, personas datu glabāšanas ilgumu, tehnisko un organizatorisko prasību ievērošanu;
 • fiziskās un juridiskās personas, ja datu apstrāde nepieciešama, lai ievērotu šo trešo personu leģitīmās intereses, vai arī, lai izpildītu uzdevumu, ko veic šīs personas sabiedrības interesēs.

VII Datu glabāšanas ilgums

8. PVD apstrādā personas datus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams personas datu apstrādes nolūkam. Personas datu glabāšanas ilgums tiek noteikts, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, tai skaitā ievērojot Arhīva likuma noteikumus, vai arī, izvērtējot datu apstrādes nolūku un glabāšanas nepieciešamību.

9. PVD glabā un apstrādā datu subjekta personas datus, kamēr izpildās vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • ir spēkā starp PVD un datu subjektu noslēgtais līgums;
 • PVD vai datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • PVD ir juridisks pienākums glabāt personas datus;
 • ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.

10. Pēc tam, kad vairs neizpildās neviens no 9. punktā minētajiem kritērijiem, datu subjekta personas dati tiek dzēsti, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

VIII Datu apstrādes aizsardzība un drošība

11. PVD savā darbībā ievēro personas datu apstrādes un aizsardzības principus, kā arī īsteno atbilstošus personas datu apstrādes tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu apstrādes drošību.

12. PVD, apstrādājot personas datus, ievēro konfidencialitātes prasības un bez tiesiska pamata neizpauž trešajām personām jebkādu personu datus saturošu informāciju.

IX Datu subjekta tiesības

13. Datu subjektam ir tiesības iegūt informāciju par personas datu apstrādi un iepazīties ar saviem personas datiem, kā arī saņemt šo datu kopiju, kuri atrodas PVD informācijas apritē, izņemot gadījumus, kad normatīvie akti liedz to izpaust.

14. Datu subjektam ir tiesības dzēst, izdarīt labojumus savos personas datos, kā arī ierobežot un iebilst pret savu personas datu apstrādi.

15. Tiesības dzēst personas datus nav spēkā, ja personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz cita tiesiska pamata, piemēram, līgumu vai no attiecīgiem normatīvajiem aktiem izrietošajiem pienākumiem.

16. Gadījumā, ja PVD neatbild normatīvajos aktos noteiktajos termiņos vai neizpilda pamatotu datu subjekta pieprasījumu, datu subjekts ir tiesīgs vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā.

X Citi noteikumi

17. PVD Privātuma politika ir pieejama PVD tīmekļvietnē.

18. PVD var vienpusēji veikt papildinājumus Privātuma politikā, aktuālo versiju ievietojot PVD tīmekļvietnē.