Statuss:
Noslēdzies
Moldovas projekts

Projekta nosaukums

Moldovas Nacionālās pārtikas nekaitīguma aģentūras (ANSA) spēju stiprināšana, veicinot eksporta/importa kontroļu efektivitāti un sekmējot nekaitīgu preču un produktu apriti

Projekta galvenais mērķis

Pilnveidot un stiprināt Moldovas kā Eiropas Savienības (ES) kandidātvalsts pārtikas, veterinārās un fitosanitārās robežkontroles sistēmu atbilstoši ES prasībām. Esošās kontroles sistēmas pilnveide veicinās Moldovas konkurētspēju ES tirgū, kā arī sekmēs drošas pārtikas, kā arī veselu dzīvnieku un augu ievešanu Moldovā.

Sagaidāmie rezultāti

  • Apmācīti  ANSA speciālisti par ES noteikumiem dzīvnieku un produktu robežkontroles nodrošināšanā atbilstoši ES oficiālo kontroļu Regulas (ES) 2017/625 prasībām, kā arī Eiropas Komisijas  datu apmaiņas sistēmas TRACES lietošanā. Iegūtās zināšanas tālāk tiks nodotas robežkontroles punktos strādājošiem inspektoriem.
  • Izskaidrotas prasības augu, dzīvnieku un pārtikas produktu eksportam uz ES, kas veicinās Moldovas eksportu.
  • Izvērtēti divi Moldovas robežkontroles punkti atbilstoši KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULAS (ES) 2019/1014 (2019. gada 12. jūnijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par minimālajām prasībām robežkontroles punktiem, ieskaitot pārbaudes centrus, un par to, kāds formāts, kategorijas un saīsinājumi jāizmanto robežkontroles punktu un kontroles punktu sarakstos, prasībām.
  • Sniegtas rekomendācijas par nepieciešamajiem grozījumiem Moldovas likumdošanas aktos, lai tie atbilstu ES prasībām attiecībā uz dzīvnieku, augu un pārtikas robežkontroli.
  • Izstrādāti priekšlikumi kontroles procedūru rediģēšanai un izstrādei, tādējādi palielinot kontroles caurspīdīgumu un samazinot korupcijas riskus.

Finansējums

Projekts saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2023. gadā no attīstības sadarbības budžeta. Projekta kopējais budžets  34 399,12 eiro.


Projekta aktivitātes

10.07. - 14.07.2023. 

Pārtikas un veterinārā dienesta robežkontroles eksperti devušies vizītē uz Moldovas Nacionālo pārtikas nekaitīguma aģentūru, tādējādi uzsākot nozīmīgu, Latvijas Ārlietu ministrijas atbalstītu attīstības sadarbības projektu “Moldovas Nacionālās pārtikas nekaitīguma aģentūras (ANSA) spēju stiprināšana, veicinot eksporta/importa kontroļu efektivitāti un sekmējot nekaitīgu preču un produktu apriti”.

Vizītes ietvaros PVD robežkontroles eksperti izvērtē esošo Moldovas pārtikas, veterinārās un fitosanitārās robežkontroles sistēmu, lai turpmāk sagatavotu rekomendācijas importa kontroles sistēmas aktualizēšanai atbilstoši ES Oficiālās kontroles regulai un tās īstenošanas tiesību aktiem, tādējādi sekmējot Moldovas gatavošanos iestājai ES.

Tāpat PVD eksperti dalās pieredzē un apmāca Moldovas kolēģus par dažādām ar robežkontroli un ES regulējumu saistītām tēmām, tostarp dzīvnieku un produktu kontrole, privātpersonu bagāžas kontrole, sadarbība ar citiem robežkontroles dienestiem un dažādu robežkontroles nolūkiem paredzētu informācijas sistēmu un rīku izmantošana ikdienas darbā, kā arī Moldovas pārtikas produktu eksports uz ES.

Nākamā projekta aktivitāte plānota septembra sākumā, kad ANSA eksperti ieradīsies Latvijā, lai  iepazītos ar dzīvnieku un produktu robežkontroles procesu organizāciju Latvijā. Vizītes laikā tiks apmeklēti robežkontroles autoceļu, ostu un dzelzceļu robežkontroles punkti.

Projektam noslēdzoties, ANSA organizēs tālākas apmācības par projektā risinātajiem jautājumiem -  normatīvo aktu piemērošanu, dokumentu, identitātes un fizisko kontroļu veikšanu, tostarp risku analīzi un visu procesu uzraudzību, kuriem ir tieša vai netieša ietekme uz preču un produktu nekaitīgumu. 

4.09. - 8.09.2023.

Lai iepazītos ar Eiropas Savienības prasībām un kārtību, kādā tiek īstenota robežkontrole uz Eiropas Savienības ārējās robežas, no 4. līdz 8. septembrim Latvijā uzturas Moldovas Nacionālās pārtikas nekaitīguma aģentūras speciālisti. 

Vizīte norisinās Latvijas Ārlietu ministrijas atbalstīta attīstības sadarbības projekta “Moldovas Nacionālās pārtikas nekaitīguma aģentūras (ANSA) spēju stiprināšana, veicinot eksporta/importa kontroļu efektivitāti un sekmējot nekaitīgu preču un produktu apriti” ietvaros.

Plānots, ka ANSA pārstāvji šonedēļ apmeklēs vairākus robežkontroles punktus, tostarp kontroles punktus “Rīgas osta”, “Pāternieki” un “Daugavpils”, kā arī iepazīsies ar dzīvnieku un produktu robežkontroles procesu organizāciju Latvijā.

02.11.2023.

Latvijas Ārlietu ministrijas atbalstītais attīstības sadarbības projekts “Moldovas Nacionālās pārtikas nekaitīguma aģentūras (ANSA) spēju stiprināšana, veicinot eksporta/importa kontroļu efektivitāti un sekmējot nekaitīgu preču un produktu apriti”  ir veiksmīgi noslēdzies.

Pēc projekta realizācijas Pārtikas un veterinārais dienests un Latvijas Republikas Ārlietu ministrija ir saņēmuši vēstuli no Moldovas Nacionālās pārtikas nekaitīguma aģentūras (ANSA), kurā tiek apliecināti Moldovas puses ieguvumi no projekta.

Projekta ietvaros aģentūras speciālisti ir apmācīti veikt robežkontroli saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem un izmantot ikdienas darbā Eiropas Komisijas Tirdzniecības kontroles un ekspertu sistēmu (TRACES).

No PVD ekspertiem, ANSA ir saņēmusi rekomendācijas, kuras tā izmantos, lai veiktu izmaiņas Moldovas normatīvajos aktos, aģentūras iekšējās procedūrās un  robežkontroles infrastruktūras pilnveidošanā.

ANSA speciālisti ir iepazinušies ar  PVD inspektoru  praktisko darbu  Latvijas robežkontroles punktos.

Projekta rezultātā Moldovas normatīvie akti tiks harmonizēti ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, oficiālās kontroļu organizēšana robežkontroles punktos tiks maksimāli tuvināta Eiropas Savienības standartiem. Viss iepriekš minētais  ir būtisks atbalsts Moldovai tās ceļā uz iestāšanos Eiropas Savienībā.

Moldovas puse PVD ekspertus ir novērtējusi kā augsti profesionālus un pieredzējušus un pauž savu vēlmi un gatavību turpināt sadarbību starptautisku projektu ietvaros, jo īpaši robežkontroles veterinārās un fitosanitārās robežkontroles jautājumos.