Pārtikas un veterinārais dienests

Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Tālrunis +371 67095230
e-pasts: pvd@pvd.gov.lv
PVN reģ.Nr. LV90000064301
Norēķinu rekvizīti:
Konta Nr. (IBAN) LV31TREL2160324011000
Banka: Valsts Kase
Bankas kods (BIC) TRELLV22


Valsts kases konts nodevu pārskaitīšanai

Saņēmējs: Valsts kase
Reģ. Nr.90000050138
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Konts (IBAN): LV37TREL1060160919900


Valsts kases konts Pārtikas un veterinārā dienesta uzlikto naudas sodu pārskaitīšanai

Saņēmējs: Valsts kase
Reģ. Nr.90000050138
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Konts (IBAN): LV33TREL1060161019300


Maksājumā lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu (nosaukumu), personas kodu (reģistrācijas numuru), maksājuma mērķi, lēmuma datumu, numuru!


E-pakalpojums - Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa