Valsts kases konts nodevu pārskaitīšanai

Saņēmējs: Valsts kase
Reģ. Nr.90000050138
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Konts (IBAN): LV37TREL1060160919900


Valsts kases konts PVD piemēroto naudas sodu pārskaitīšanai

Saņēmējs: Valsts kase
Reģ. Nr.90000050138
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Konts (IBAN): LV33TREL1060161019300


Valsts kases konts nodevas par speciālas atļaujas (licences) izsniegšanu veterinārfarmaceitiskajai darbībai pārskaitīšanai

Saņēmējs: Valsts kase
Reģ. Nr.90000050138
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Konts (IBAN): LV87TREL1060160921910

 

Maksājumā lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu (nosaukumu), personas kodu (reģistrācijas numuru), maksājuma mērķi, lēmuma datumu, numuru!


Administratīvo sodu nomaksa