Statuss:
Noslēdzies
Twining_logo

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) kā vadošais partneris, sadarbībā ar Valsts augu aizsardzības dienestu, Zemkopības ministriju un partneriem Igaunijas Lauksaimniecības un pārtikas padomi un Zviedrijas Lauksaimniecības pārvaldi īsteno ES finansētu mērķsadarbības (Twinning) projektu “Tālākas SPS un pārtikas drošības sistēmas attīstības nodrošināšana Gruzijā".

Projekta vadītājs – PVD ģenerāldirektors Māris Balodis

Projekta saņēmējinstitūcijas - Gruzijas Nacionālā pārtikas aģentūra, Vides un lauksaimniecības ministrija un Finanšu ministrijas Ieņēmumu dienests.

Projekta galvenais uzdevums - apgūt funkcionējošu tirgus ekonomiku un veiksmīgi konkurēt ES tirgū, saglabājot patērētāju aizsardzību un sasniedzot augstus pārtikas nekaitīguma standartus. Savukārt specifiskais mērķis ir uzlabot kompetento iestāžu kapacitāti pārtikas nekaitīguma, veterinārās un fitosanitārās politikas jomā, lai īstenotu ES likumdošanas prasības.


Projektā ir trīs galvenie sasniedzamie rezultāti:

 1. Stiprinātas Nacionālās pārtikas aģentūras administratīvās un darbības spējas, lai nodrošinātu efektīvu attiecīgo tiesību aktu tuvināšanu ES normatīvajiem aktiem.
 2. Stiprinātas centrālā un reģionālā līmeņa institucionālās spējas nodrošināt pārtikas nekaitīgumu, veterināros un fitosanitāros jautājumus un ievērot higiēnas un drošības standartus primārajā ražošanā.
 3. Atbalstīta tikko tuvināto pārtikas nekaitīguma, veterināro un fitosanitāro tiesību aktu ieviešana valstī.

Komponenšu ietvaros tiks veiktas šādas aktivitātes:

 1. Tiks izskatīts vairāk kā 30 likumdošanas aktu un tiks sniegtas rekomendācijas par  grozījumiem Gruzijas nacionālā likumdošanā vai jaunu normatīvo aktu izveidi.
 2. Analizējot saņēmējinstitūciju darbību un valsts oficiālo kontroļu rezultātus patērētājam drošas pārtikas ražošanā, dzīvnieku infekcijas slimību un augu slimību kontrolē un izskaušanā, tiks sniegtas rekomendācijas normatīvo aktu un darba procedūru uzlabošanai.
 3. Pamatojoties uz epidemioloģiskās situācijas analīzi, tiks izstrādāta dzīvnieku infekcijas slimības kontroles stratēģija un rīcības plāns, lai valsts varētu iegūt brīvu statusu no tādām slimībām kā bruceloze, tuberkuloze un leikoze.
 4. Tiks izstrādātas drošas pārtikas, dzīvnieku un augu veselības uzraudzības programmas.
 5. Tiks izstrādāti IT moduļi augu veselības datu bāzei.
 6. Pamatojoties uz situācijas izpēti, tiks veidots augu aizsardzības līdzekļu kontroles daudzgadu plāns.
 7. Tiks izstrādāti infekcijas slimību (dzīvnieku, augu) apkarošanas plāni, tai skaitā biodrošības nosacījumi fermām, kas ir viens no būtiskākajiem infekcijas slimību apkarošanas priekšnoteikumiem.
 8. Personāls tiks apmācīts strādāt pēc ES prasībām pilnveidotajiem normatīvajiem aktiem un jaunajām inspekciju procedūrām kā augu veselībā, tā pārtikas un veterinārajā kontrolē.

ES finansējums - MEUR 1,45 

Projekta ieviešanas laiks  - 02.11.2020. – 01.03.2023.

Pārskats par projekta aktivitātēm un sasniegtajiem rezultātiem