Statuss:
Izpildē
twinning ligums

Projekta galvenais uzdevums ir apgūt funkcionējošu tirgus ekonomiku un veiksmīgi konkurēt ES tirgū, saglabājot patērētāju aizsardzību un sasniedzot augstus pārtikas nekaitīguma standartus. Savukārt specifiskais mērķis ir uzlabot kompetento iestāžu kapacitāti pārtikas nekaitīguma, veterinārās un fitosanitārās politikas jomā, lai īstenotu ES acquis. To plānots īstenot 24 mēnešos.

Projektā ir trīs galvenie sasniedzamie rezultāti:

  1. Stiprinātas Nacionālās pārtikas aģentūras administratīvās un darbības spējas, lai nodrošinātu efektīvu attiecīgo tiesību aktu     tuvināšanu.
  2. Stiprinātas centrālā un reģionālā līmeņa institucionālās spējas nodrošināt pārtikas nekaitīgumu, veterināros un fitosanitāros jautājumus un ievērot higiēnas un drošības standartus primārajā ražošanā.
  3. Atbalstīta tikko tuvināto pārtikas nekaitīguma, veterināro un fitosanitāro tiesību aktu ieviešana valstī.

Projekta ieviešanas laiks: 01.09.2020. – 30.11.2022.